DISTANCES LĪGUMS
 
 1.      Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes cc.lv, turpmāk Internetveikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “Capital Classic”, reģistrācijas Nr. 40203008884, juridiskā un pasta adrese: Ganību dambis 23c, Rīga, LV1005, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;
1.2. Pircējs - patērētājs, rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies Internetveikalā un veic pasūtījumu Internetveikalā. Reģistrējoties Internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā;
1.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  pasūtījumu un atbilstoši šiem Līguma noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;
1.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;
1.5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;
1.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.
 
2. Reģistrācija
2.1. Lai varētu izmantot Internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas un jāizveido savu personīgo kontu Internetveikalā, izmantojot reģistrācijas pamatdatus (norādot e-pasta adresi un izvēloties paroli);
2.2. Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas,  Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja Internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Internetveikala vietnē;
2.3. Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu;
2.4. Reģistrētie Pircēji pēc saviem ieskatiem var norādīt atbilstošās sadaļās savu vārdu, dzimumu, vecumu, dzimšanas gadu un citu informāciju. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.
2.5. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.
2.7. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.
2.8. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.
2.9. Capital Privātuma politika attiecas uz šī Līguma ietvaros apstrādātajiem fizisko personu datiem. (Detalizētāka informācija pieejama www.capital.lv/privatuma-politika). Pircējam ir pienākums nekavējoties paziņot Capital par visām izmaiņām tās fizisko personu datos: uzvārds, adrese, epasts, tālrunis utt.
 
3. Preču pasūtīšana
3.1. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona numuru;
3.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;
 
4. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība
4.1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī;
4.2. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām;
4.3. Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī. Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN;
4.4. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
 
5. Preču piegāde
5.1. Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību;
5.2. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā;
5.3. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu;
5.4. Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. 
5.5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona;
5.6. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu samaksu par piegādi;
5.7. Pārdevējs piegādā Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;
5.8. Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā - pavadzīmē, Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.
5.9. Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti, tai skaitā preču derīguma termiņus un marķējumus valsts valodā. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā preču derīguma termiņi un marķējumi valsts valodā, pircējam nekavējoties par to jāveic atzīmes piegādes dokumentā -  pavadzīmē un ir tiesības nepieņemt konkrēto preci. Ja pircējs parakstījis piegādes dokumentu-pavadzīmi un tajā nav veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē. Kā arī ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, piesakot atbilstošu paziņojumu caur savu personīgo, kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā vai nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi info@cc.lv. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.
5.10. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā), ja preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta iepakojuma uzlīme, un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.
5.11. Ja Pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.
 
6. Preču atgriešana
6.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
6.2. Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, izmantojot Internetveikalā atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu;
6.3. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
6.3.1. preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
6.3.2. preces pēc piegādes tikušas sabojātas;
6.3.3. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
6.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu caur savu personīgo kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā, un norāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur Pircēja personīgo kontu Internetveikalā pieteikts preču atgriešanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;
6.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci  Pārdevējam uz AS “Capital” salonu: Ganību dambī 23c, Rīga, LV1005.
6.6. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.
6.7. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
6.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;
6.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.
 
7. Preču kvalitātes garantija 
7.1. Visu Internetveikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas katras preces aprakstā.
7.2. Precēm tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos. Ja Pircēju neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.
 
8. Citi noteikumi
8.1. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.
8.2. Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem
8.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.
 
Pirkuma noteikumi

 1. Ar savu reģistrāciju interneta vietnē cc.lv izvietotajā internetveikalā (turpmāk – Internetveikals), tā lietotājs (Pircējs) piekrīt šiem noteikumiem.

 2. Internetveikals paredzēts “Apple” produkcijas (turpmāk - Prece) tirdzniecībai. Pircējs var iegādāties Internetveikalā izvietotās Preces, ievērojot šos noteikumus.

 3. Pārdevējs identificē Pircēju pēc tā lietotājvārda, kas ir Pircēja e-pasta adrese un paroles, kuru reģistrējoties ir norādījis Pircējs.

 4. Veicot Preču pasūtījumu Internetveikalā, Pircēja pilnvarotā persona – lietotājs pilnībā apliecina to, ka ir iepazinies ar Pasūtījumā iekļauto Preču specifikāciju, un apstiprina to atbilstību Pircēja vajadzībām. Pārdevējs nenes atbildību par piegādāto Preču neatbilstību Pircēja vajadzībām vai to nesaderību ar kādām Pircēja lietošanā esošajām Precēm (tajā skaitā programmatūru).   

 5. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par Pasūtījumu veikšanu Pircēja vārdā šajos noteikumos norādītajā kārtībā. Internetveikala lietotājs var tikt izmainīts tikai pēc Pircēja rakstveida pieprasījuma.   

 6. Katras Preces cena ir norādīta Internetveikalā un rēķinā. Ja Preci nav iespējams piegādāt par rēķinā norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju. Ja Pircējs nepiekrīt cenas izmaiņām, Pārdevējam ir tiesības atteikt Pasūtījuma izpildi, un saņemt samaksāto naudu.

 7. Noformējot Pasūtījumu, Pircējam tiek nosūtīts rēķins par preču apmaksu. Apmaksa veicama avansa veidā, par pilnu summu. Rēķins jāapmaksā piecu darba dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas, ja rēķinā netiek norādīts cits apmaksas termiņš. Ja rēķins netiek apmaksāts noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Pircējs no Pasūtījuma atteicies.

 8. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad Prece apmaksāta pilnā apmērā un piegādāta, saskaņā ar šiem noteikumiem.

 9. Apmaksa par Precēm uzskatāma par paveiktu brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja norādītajā bankas kontā. 

 10. Veicot Preces Pasūtījumu, Pircējam ir iespējams izvēlēties šādus Preces piegādes variantus: Preču saņemšana Pārdevēja noliktavā Ganību dambī 23c, Rīgā. Pircējam saņemot Preces Pārdevēja noliktavā, nav jāmaksā par Preču piegādes pakalpojumu; Preču piegāde Pircējam uz tā norādīto adresi, izmantojot Pārdevēja resursus. Šajā gadījumā Pārdevējs Rēķinā papildus iekļauj izmaksas par Preču piegādi. Izmaksas tiek noteiktas katrā gadījumā atsevišķi – ņemot vērā Preces izmērus un svaru, piegādes steidzamību un vietu, uz kuru Prece piegādājama.

 11. Ja pieņemot Preci, tiek konstatēts Preču iztrūkums vai Preces bojājums, piedaloties Pārdevēja un Pircēja pārstāvim, Preces tiek izpakotas, un konstatētie trūkumi tiek fiksēti abpusēji saskaņotā un parakstītā aktā. Pretenzijas par Preču skaitu, iepakojuma bojājumiem vai Preču ārējiem bojājumiem, kas izteiktas vēlāk, Pārdevējam nav saistošas.

 12. Precēm ir spēkā attiecīgo Preču izgatavotāju piešķirtais Preču garantijas termiņš un garantijas uzturēšanas noteikumi, kas ir noteikti konkrētās Preces tehniskajā dokumentācijā vai Preces aprakstā, kas norādīts Internetveikalā.

 13. Pārdevējs atsevišķām Precēm neveic garantijas remontu paša spēkiem. Pārdevējs sniedz informāciju Pircējam par attiecīgā Preču ražotāja servisa centriem, kuros Pircējam ir jāvēršas Preču garantijas apkalpošanas jautājumos. 

 14. Pārdevēja ražotajām Precēm, un Precēm, kurām Pārdevējs pats var nodrošināt garantijas apkalpošanu, garantijas serviss tiek nodrošināts Pārdevēja servisa centrā – Ganību dambī 23c, Rīgā (darba laiks: darba dienās, no plkst.9:00 līdz 18:00, tel. 67517824). 

 15. Pircējs uzņemas visu atbildību par Lietotājvārda un paroles konfidencialitāti un neizpaušanu trešajām personām, līdz ar to jebkurš Pasūtījums, kas tiek veikts ar Pircēja lietotājvārdu un paroli ir Pircējam saistošs un tas nav tiesīgs no šī Pasūtījuma atkāpties, izņemot šajos noteikumos noteiktos gadījumus. 

 16. Jebkura Internetveikalā iekļautā informācija (piemēram, Preču cenas un atlikumi noliktavā) ir konfidenciāla un bez Pārdevēja rakstveida atļaujas nav izpaužama trešajām personām. Jebkurā šī punkta noteikumu pārkāpuma gadījumā Pircējs apņemas atlīdzināt Pārdevējam visus radītos zaudējumus.

 17. Pircējs, izvēloties apmaksas veidu “Līzings”, piekrīt, ka Pārdevējs nodod viņa personas datus apstrādei kādai no līzinga kompānijām – BigBank, Inbank vai Citadele līzings.
  Piekrišana personas datu apstrādei ar BigBank:
  Piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle veic manu personas datu apstrādi atbilstoši Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami.Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: https://www.bigbank.lv/klientu-datu-apstrades-principi/ un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros.*

  Piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām.*

  Piekrītu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles, Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus, izmantojot manis Bigbank AS Latvijas filiālei norādīto kontaktinformāciju. Sadarbības partneru saraksts ir pieejams šeit: https://www.bigbank.lv/dokumenti/.*

  Piekrišanu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039), Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus var atsaukt jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@bigbank.lv, vai zvanot pa tel: 8338.*

  *Minētie punkti attiecas tikai uz klientiem, kas izvēlas apmaksas veidu Līzings.

Pārdevēja rekvizīti

 

Nosaukums:

SIA “Capital Classic” 

Reģistrācijas numurs:

40203008884

Bankas nosaukums:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods:

NDEALV2X

Konts:

LV69NDEA0000084782742

Juridiskā adrese:

Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005

Biroja adrese:

Ganību dambis 23c, Rīga, LV1005

Tālrunis:

67517833

Fakss:

67517820

 
Piegādes noteikumi
1. Pasūtītās preces iespējams saņemt Capital veikalā Ganību dambī 23C, Rīgā bez piegādes maksas.
 
2. Piegāde uz DPD Pickup Paku Bode punktiem visā Latvijā. (Maksa 0.99 EUR)
 
Šobrīd DPD Pickup Paku Bode piegādes veids pieejams:
• Fiziskām personām;
• Norēķinoties par preci tikai ar priekšapmaksu (Bankas pārskaitījums, debitkarte vai kredītkarte).
 
Par DPD Pickup Paku Bode piegādi:
• Vairāk kā 140 Pickup Paku Bode punkti visā Latvijā;
• Iespēja saņemt preci Pickup Paku Bode punktā klientam ērtā laikā;
• Kad sūtījums tiks nogādāts Pickup Paku Bode punktā, klients saņems SMS par to;
• Sūtījumu varēs izņemt 7 kalendāro dienu laikā no SMS saņemšanas brīža.
 
3. Piegāde ar DPD kurjerdienestu visā Latvijā. (Maksa 4.99 EUR)
• Preces piegādes dienā klients saņems SMS ar izvēlēto piegādes laika intervālu.
• Vismaz 30 minūtes pirms preces piegādes kurjers sazināsies, lai pārliecinātos, ka klients varēs saņemt sūtījumu.
 
• Piegādes izmaksas tiks pieskaitītas pasūtījuma summai;
• Pasūtījuma piegāde tiek veikta nākamajā dienā pēc pasūtījuma apstrādes (Ja prece ir noliktavā);
• Saņemot preci jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte);
• Preces piegādes dokumentu, preces saņemšanas vietā paraksta tās saņēmējs - pircējs vai pircēja autorizēta persona, kas kā saņēmējs norādīta pasūtījumā.
 
Atteikuma tiesības
 
Pircēji, kas iegādājušies preces SIA "Capital Classic" interneta veikalā (www.cc.lv) ārpus SIA "Capital Classic" tirdzniecības vieta ir tiesīgi izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā.
Atteikuma tiesības ir spēkā gadījumos, ja prece tiek atgriezta pilnā komplektācijā (prece, aksesuāri, kā arī preces iepakojums), uzrādot oriģinālo, pirkumu apliecinošo dokumentu.
 
Atteikuma tiesību izmantošana
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada  20. maija noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" (turpmāk tekstā  - šie noteikumi)  patērētājs, izņemot šo notikumu 22. punktā norādītos gadījumus,var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā,  kā ar šo noteikumu 23. punktā minētās izmaksas. Šis termiņš ir piemērojams gadījumos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir izpildījis šo noteikumu 5.10. apakšpunktā noteiktās prasības. Saskaņā ar šiem noteikumiem atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:
19.1. ja tiek sniegts pakalpojums, – no līguma noslēgšanas dienas;
19.2. ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā;
19.3. ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci;
19.4. ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu;
19.5. līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci.
19.1 Ja līguma priekšmets ietver gan preces pārdošanu, gan pakalpojuma sniegšanu, tad atteikuma tiesību termiņu skaita saskaņā ar šo noteikumu 19.2., 19.3., 19.4. vai 19.5. apakšpunktu.
20. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis patērētājam šo noteikumu 5.10. apakšpunktā norādīto informāciju, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma viena gada laikā no sākotnējā atteikuma termiņa beigām, kas nosakāms saskaņā ar šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktu.
21. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis patērētājam šo noteikumu 5.10. apakšpunktā norādīto informāciju viena gada laikā no šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktā minētās dienas, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis minēto informāciju.
22. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
22.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
22.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
22.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
22.5. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
22.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
22.7. līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;
22.8. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
22.9. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
22.10. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;
22.11. līgums noslēgts atklātā izsolē;
22.12. līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;
22.13. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
23. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir iesniedzis pakalpojuma sniedzējam pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu, patērētājs maksā pakalpojuma sniedzējam summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad patērētājs informē pakalpojuma sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto galīgo cenu. Ja galīgā cena ir pārmērīga, summu, kas jāmaksā patērētājam, aprēķina, pamatojoties uz izpildītās līguma daļas tirgus vērtību.
24. Patērētājs nesedz izmaksas par atteikuma tiesību termiņa laikā pilnībā vai daļēji sniegtu pakalpojumu, ja:
24.1. pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nav sniedzis šo noteikumu 5.10. vai 5.12. apakšpunktā norādīto informāciju;
24.2. patērētājs nav izteicis pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu.
25. Patērētājs nesedz izmaksas par atteikuma tiesību termiņa laikā pilnībā vai daļēji piegādātu digitālo saturu, izņemot digitālo saturu, kurš piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja:
25.1. patērētājs nav skaidri piekritis digitālā satura piegādes uzsākšanai pirms 19. punktā minētā termiņa beigām;
25.2. patērētājs nav apliecinājis, ka, dodot piekrišanu digitālā satura piegādes uzsākšanai, patērētājs zaudē atteikuma tiesības;
25.3. pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis šo noteikumu 17. punktā minēto apstiprinājumu.
 
Droša iepirkšanās

Klientu dati tiek aizsargāti un apstrādāti, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likumu.Pircēju personas dati netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams. Pircējam ir tiesības, jebkurā laikā, pieprasīt un saņemt informāciju par viņa iesniegtajiem un saglabātajiem datiem, tos mainīt, bloķēt un vajadzības gadījumā pieprasīt to dzēšanu. Informācija par pircēja preču grozu tiek uzglabāta sīkdatnēs.
Lai nodrošinātu datu drošību, datu pārraidei tiek izmantota SSL tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt datus trešajām personām neizlasāmā formātā.  SIA "Capital Classic" garantē, ka pircēju dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai izpildītu pircēja pasūtījumu.

 

SIA "Capital Classic" Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA"Capital Classic" (turpmāk - Capital), vienotās reģistrācijas Nr. 40203008884, Juridiskā adrese: Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005.

Capital kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@datuspecialisti.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Capital juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu - Capital klientu,  sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

fiziskajām personām - klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Capital jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

Capital veikalu, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

Capital uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

Capital rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Capital interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki

Capital apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

- klienta identificēšanai;

- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

- preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

- garantijas saistību izpildei;

- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

- pakalpojuma lietošanas veicināšanai;

- pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

- klientu apkalpošanai;

- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

- norēķinu administrēšanai; 

- parādu atgūšanai un piedziņai; 

- mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

Biznesa plānošanai un analītikai:

- statistikai un biznesa analīzei;

- plānošanai un uzskaitei;

- efektivitātes mērīšanai;

- datu kvalitātes nodrošināšanai;

- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 

- atskaišu sagatavošanai;

- klientu aptauju veikšanai;

- riska vadības aktivitāšu ietvaros.

Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Capital īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai Capital birojā un veikalos, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām Capital nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Capital.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Capital apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Capital saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no Capital un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Capital leģitīmās (likumīgās) intereses.

 

Capital likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

veikt komercdarbību;

piedāvāt kvalitatīvus un pārbaudītus IT produktus un risinājumus;

pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

nodrošināt līguma saistību izpildi;

novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājas lapās;

analizēt Capital mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

administrēt Klienta kontu Capital mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajos lietojumos;

veikt darbības Klientu noturēšanai;

segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

novērst krāpniecību;

nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;

nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

administrēt maksājumus;

administrēt neveiktus maksājumus;

vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrāde

Capital apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Capital saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Capital attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Capital darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Capital var pilnvarot Capital grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Capital grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Capital rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Capital grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Capital datu apstrādes apstrādātājiem un Capital ir tiesības nodot Capital grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Capital sadarbības partneri un Capital grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Capital prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Capital uzdevumā.

 

Personas datu aizsardzība

Capital aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Capital saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

Datu pseidonimizēšanu; 

Ugunsmūri;

Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Tā kā Capital serviss bojātās preces (ierīces) remonta ietvaros, nezina kādas aplikācijas un programmas ir uzinstalētas uz bojātās ierīces un darbojas vai var darboties tiešsaistē ar internetu, Capital nevar prognozēt kur un kāda informācija bojātās ierīces ieslēgšanās brīdī tiks vai var tikt nodota trešām personām, attiecīgi  Capital neuzņemas atbildību un negarantē datu un informācijas drošību un saglabāšanu. Capital neievāc un citādi  neapstrādā datus, kas glabājas bojātā ierīcē.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

Capital neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai garantijas servisa pakalpojuma ietvaros preces, kuru remontam Capital serviss nav autorizēts, tiek nogādātas atbilstošā ražotāja autorizētā servisa centrā,);

saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Capital likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Capital likumīgās intereses.

 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Capital personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Personas datu glabāšanas ilgums

Capital glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Capital vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Capital piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Capital veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Capital likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Capital pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

rakstveida formā klātienē Capital birojā/veikalā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Capital vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Capital pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Capital atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Capital nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Capital pakalpojumu portālos/lietotnēs, Capital un citās interneta lapās (piemēram, lojalitātes programmas un jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), vai klātienē Capital birojā/veikalā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtōt attiecīgu paziņojumu uz info@capita.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Saziņa ar Klientu

Capital veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot sms paziņojumus no servisa). 

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Capital veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes vai servisa veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Capital un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešunolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Capital veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Capital un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Capital un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

nosūtot e-pastu uz adresi info@Capital.lv;

klātienē Capital birojā/veikalā;

izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Capital pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem. 

 

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi 

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Capital izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā . Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. 

Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

Capital izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;

-pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

-iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

-lietotāju autentifikācijai;

-gadījumā, ja lietotājs ir Capital pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus piedāvājums 

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot Capital vietnes un mājalapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu–sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai Capital izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses. 

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. 

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.

Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu sazinieties uz info@capital.lv

 

Citi noteikumi

Capital mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Capital nenes atbildību.

Capital ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot Capital mājaslapā.