DISTANCES LĪGUMS
 
 1.      Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes cc.lv, turpmāk Internetveikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks AS “CAPITAL”, reģistrācijas Nr. 40003088497, juridiskā un pasta adrese: Ganību dambis 23c, Rīga, LV1005, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;
1.2. Pircējs - patērētājs, rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies Internetveikalā un veic pasūtījumu Internetveikalā. Reģistrējoties Internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā;
1.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  pasūtījumu un atbilstoši šiem Līguma noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;
1.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;
1.5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;
1.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.
 
2. Reģistrācija
2.1. Lai varētu izmantot Internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas un jāizveido savu personīgo kontu Internetveikalā, izmantojot reģistrācijas pamatdatus (norādot e-pasta adresi un izvēloties paroli);
2.2. Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas,  Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja Internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Internetveikala vietnē;
2.3. Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu;
2.4. Reģistrētie Pircēji pēc saviem ieskatiem var norādīt atbilstošās sadaļās savu vārdu, dzimumu, vecumu, dzimšanas gadu un citu informāciju. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.
2.5. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.
2.7. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.
2.8. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.
 
3. Preču pasūtīšana
3.1. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona numuru;
3.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;
 
4. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība
4.1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī;
4.2. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām;
4.3. Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī. Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN;
4.4. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
 
5. Preču piegāde
5.1. Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību;
5.2. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā;
5.3. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu;
5.4. Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. 
5.5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona;
5.6. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu samaksu par piegādi;
5.7. Pārdevējs piegādā Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;
5.8. Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā - pavadzīmē, Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.
5.9. Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti, tai skaitā preču derīguma termiņus un marķējumus valsts valodā. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā preču derīguma termiņi un marķējumi valsts valodā, pircējam nekavējoties par to jāveic atzīmes piegādes dokumentā -  pavadzīmē un ir tiesības nepieņemt konkrēto preci. Ja pircējs parakstījis piegādes dokumentu-pavadzīmi un tajā nav veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē. Kā arī ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, piesakot atbilstošu paziņojumu caur savu personīgo, kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā vai nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi info@cc.lv. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.
5.10. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā), ja preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta iepakojuma uzlīme, un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.
5.11. Ja Pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.
 
6. Preču atgriešana
6.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
6.2. Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, izmantojot Internetveikalā atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu;
6.3. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
6.3.1. preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
6.3.2. preces pēc piegādes tikušas sabojātas;
6.3.3. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
6.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu caur savu personīgo kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā, un norāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur Pircēja personīgo kontu Internetveikalā pieteikts preču atgriešanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;
6.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci  Pārdevējam uz AS “Capital” salonu: Ganību dambī 23c, Rīga, LV1005.
6.6. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.
6.7. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
6.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;
6.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.
 
7. Preču kvalitātes garantija 
7.1. Visu Internetveikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas katras preces aprakstā.
7.2. Precēm tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos. Ja Pircēju neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.
 
8. Citi noteikumi
8.1. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.
8.2. Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem
8.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.
 
Pirkuma noteikumi

 1. Ar savu reģistrāciju interneta vietnē cc.lv izvietotajā internetveikalā (turpmāk – Internetveikals), tā lietotājs (Pircējs) piekrīt šiem noteikumiem.
 2. Internetveikals paredzēts “Apple” produkcijas (turpmāk - Prece) tirdzniecībai. Pircējs var iegādāties Internetveikalā izvietotās Preces, ievērojot šos noteikumus.
 3. Pārdevējs identificē Pircēju pēc tā lietotājvārda, kas ir Pircēja e-pasta adrese un paroles, kuru reģistrējoties ir norādījis Pircējs.
 4. Veicot Preču pasūtījumu Internetveikalā, Pircēja pilnvarotā persona – lietotājs pilnībā apliecina to, ka ir iepazinies ar Pasūtījumā iekļauto Preču specifikāciju, un apstiprina to atbilstību Pircēja vajadzībām. Pārdevējs nenes atbildību par piegādāto Preču neatbilstību Pircēja vajadzībām vai to nesaderību ar kādām Pircēja lietošanā esošajām Precēm (tajā skaitā programmatūru).   
 5. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par Pasūtījumu veikšanu Pircēja vārdā šajos noteikumos norādītajā kārtībā. Internetveikala lietotājs var tikt izmainīts tikai pēc Pircēja rakstveida pieprasījuma.   
 6. Katras Preces cena ir norādīta Internetveikalā un rēķinā. Ja Preci nav iespējams piegādāt par rēķinā norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju. Ja Pircējs nepiekrīt cenas izmaiņām, Pārdevējam ir tiesības atteikt Pasūtījuma izpildi, un saņemt samaksāto naudu.
 7. Noformējot Pasūtījumu, Pircējam tiek nosūtīts rēķins par preču apmaksu. Apmaksa veicama avansa veidā, par pilnu summu. Rēķins jāapmaksā piecu darba dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas, ja rēķinā netiek norādīts cits apmaksas termiņš. Ja rēķins netiek apmaksāts noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Pircējs no Pasūtījuma atteicies.
 8. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad Prece apmaksāta pilnā apmērā un piegādāta, saskaņā ar šiem noteikumiem.
 9. Apmaksa par Precēm uzskatāma par paveiktu brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja norādītajā bankas kontā. 
 10. Veicot Preces Pasūtījumu, Pircējam ir iespējams izvēlēties šādus Preces piegādes variantus: Preču saņemšana Pārdevēja noliktavā – AS Capital, Ganību dambī 23c, Rīgā. Pircējam saņemot Preces Pārdevēja noliktavā, nav jāmaksā par Preču piegādes pakalpojumu; Preču piegāde Pircējam uz tā norādīto adresi, izmantojot Pārdevēja resursus. Šajā gadījumā Pārdevējs Rēķinā papildus iekļauj izmaksas par Preču piegādi. Izmaksas tiek noteiktas katrā gadījumā atsevišķi – ņemot vērā Preces izmērus un svaru, piegādes steidzamību un vietu, uz kuru Prece piegādājama.
 11. Ja pieņemot Preci, tiek konstatēts Preču iztrūkums vai Preces bojājums, piedaloties Pārdevēja un Pircēja pārstāvim, Preces tiek izpakotas, un konstatētie trūkumi tiek fiksēti abpusēji saskaņotā un parakstītā aktā. Pretenzijas par Preču skaitu, iepakojuma bojājumiem vai Preču ārējiem bojājumiem, kas izteiktas vēlāk, Pārdevējam nav saistošas.
 12. Precēm ir spēkā attiecīgo Preču izgatavotāju piešķirtais Preču garantijas termiņš un garantijas uzturēšanas noteikumi, kas ir noteikti konkrētās Preces tehniskajā dokumentācijā vai Preces aprakstā, kas norādīts Internetveikalā.
 13. Pārdevējs atsevišķām Precēm neveic garantijas remontu paša spēkiem. Pārdevējs sniedz informāciju Pircējam par attiecīgā Preču ražotāja servisa centriem, kuros Pircējam ir jāvēršas Preču garantijas apkalpošanas jautājumos. 
 14. Pārdevēja ražotajām Precēm, un Precēm, kurām Pārdevējs pats var nodrošināt garantijas apkalpošanu, garantijas serviss tiek nodrošināts Pārdevēja servisa centrā – Ganību dambī 23c, Rīgā (darba laiks: darba dienās, no plkst.9:00 līdz 18:00, tel. 67517824). 
 15. Pircējs uzņemas visu atbildību par Lietotājvārda un paroles konfidencialitāti un neizpaušanu trešajām personām, līdz ar to jebkurš Pasūtījums, kas tiek veikts ar Pircēja lietotājvārdu un paroli ir Pircējam saistošs un tas nav tiesīgs no šī Pasūtījuma atkāpties, izņemot šajos noteikumos noteiktos gadījumus. 
 16. Jebkura Internetveikalā iekļautā informācija (piemēram, Preču cenas un atlikumi noliktavā) ir konfidenciāla un bez Pārdevēja rakstveida atļaujas nav izpaužama trešajām personām. Jebkurā šī punkta noteikumu pārkāpuma gadījumā Pircējs apņemas atlīdzināt Pārdevējam visus radītos zaudējumus.

Pārdevēja rekvizīti

 

Nosaukums:

AS Capital

Reģistrācijas numurs:

40003088497

Bankas nosaukums:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods:

NDEALV2X

Konts:

LV19NDEA0000082836852

Juridiskā adrese:

Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005

Biroja adrese:

Ganību dambis 23c, Rīga, LV1005

Tālrunis:

67517822

Fakss:

67517820

 
Piegādes noteikumi
1. Pasūtītās preces iespējams saņemt Capital veikalā Ganību dambī 23C, Rīgā bez piegādes maksas.
 
2. Piegāde uz DPD Pickup Paku Bode punktiem visā Latvijā. (Maksa 0.99 EUR)
 
Šobrīd DPD Pickup Paku Bode piegādes veids pieejams:
• Fiziskām personām;
• Norēķinoties par preci tikai ar priekšapmaksu (Bankas pārskaitījums, debitkarte vai kredītkarte).
 
Par DPD Pickup Paku Bode piegādi:
• Vairāk kā 140 Pickup Paku Bode punkti visā Latvijā;
• Iespēja saņemt preci Pickup Paku Bode punktā klientam ērtā laikā;
• Kad sūtījums tiks nogādāts Pickup Paku Bode punktā, klients saņems SMS par to;
• Sūtījumu varēs izņemt 7 kalendāro dienu laikā no SMS saņemšanas brīža.
 
3. Piegāde ar DPD kurjerdienestu visā Latvijā. (Maksa 4.99 EUR)
• Preces piegādes dienā klients saņems SMS ar izvēlēto piegādes laika intervālu.
• Vismaz 30 minūtes pirms preces piegādes kurjers sazināsies, lai pārliecinātos, ka klients varēs saņemt sūtījumu.
 
• Piegādes izmaksas tiks pieskaitītas pasūtījuma summai;
• Pasūtījuma piegāde tiek veikta nākamajā dienā pēc pasūtījuma apstrādes (Ja prece ir noliktavā);
• Saņemot preci jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte);
• Preces piegādes dokumentu, preces saņemšanas vietā paraksta tās saņēmējs - pircējs vai pircēja autorizēta persona, kas kā saņēmējs norādīta pasūtījumā.
 
Atteikuma tiesības
 
Pircēji, kas iegādājušies preces AS Capital interneta veikalā (www.cc.lv) ārpus AS Capital tirdzniecības vietas ir tiesīgi izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā.
Atteikuma tiesības ir spēkā gadījumos, ja prece tiek atgriezta pilnā komplektācijā (prece, aksesuāri, kā arī preces iepakojums), uzrādot oriģinālo, pirkumu apliecinošo dokumentu.
 
Atteikuma tiesību izmantošana
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada  20. maija noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" (turpmāk tekstā  - šie noteikumi)  patērētājs, izņemot šo notikumu 22. punktā norādītos gadījumus,var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā,  kā ar šo noteikumu 23. punktā minētās izmaksas. Šis termiņš ir piemērojams gadījumos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir izpildījis šo noteikumu 5.10. apakšpunktā noteiktās prasības. Saskaņā ar šiem noteikumiem atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:
19.1. ja tiek sniegts pakalpojums, – no līguma noslēgšanas dienas;
19.2. ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā;
19.3. ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci;
19.4. ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu;
19.5. līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci.
19.1 Ja līguma priekšmets ietver gan preces pārdošanu, gan pakalpojuma sniegšanu, tad atteikuma tiesību termiņu skaita saskaņā ar šo noteikumu 19.2., 19.3., 19.4. vai 19.5. apakšpunktu.
20. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis patērētājam šo noteikumu 5.10. apakšpunktā norādīto informāciju, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma viena gada laikā no sākotnējā atteikuma termiņa beigām, kas nosakāms saskaņā ar šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktu.
21. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis patērētājam šo noteikumu 5.10. apakšpunktā norādīto informāciju viena gada laikā no šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktā minētās dienas, patērētājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis minēto informāciju.
22. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
22.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
22.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
22.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
22.5. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
22.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
22.7. līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;
22.8. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
22.9. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
22.10. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;
22.11. līgums noslēgts atklātā izsolē;
22.12. līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;
22.13. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
23. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir iesniedzis pakalpojuma sniedzējam pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu, patērētājs maksā pakalpojuma sniedzējam summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad patērētājs informē pakalpojuma sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto galīgo cenu. Ja galīgā cena ir pārmērīga, summu, kas jāmaksā patērētājam, aprēķina, pamatojoties uz izpildītās līguma daļas tirgus vērtību.
24. Patērētājs nesedz izmaksas par atteikuma tiesību termiņa laikā pilnībā vai daļēji sniegtu pakalpojumu, ja:
24.1. pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nav sniedzis šo noteikumu 5.10. vai 5.12. apakšpunktā norādīto informāciju;
24.2. patērētājs nav izteicis pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu.
25. Patērētājs nesedz izmaksas par atteikuma tiesību termiņa laikā pilnībā vai daļēji piegādātu digitālo saturu, izņemot digitālo saturu, kurš piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja:
25.1. patērētājs nav skaidri piekritis digitālā satura piegādes uzsākšanai pirms 19. punktā minētā termiņa beigām;
25.2. patērētājs nav apliecinājis, ka, dodot piekrišanu digitālā satura piegādes uzsākšanai, patērētājs zaudē atteikuma tiesības;
25.3. pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis šo noteikumu 17. punktā minēto apstiprinājumu.
 
Droša iepirkšanās

Klientu dati tiek aizsargāti un apstrādāti, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likumu.Pircēju personas dati netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams. Pircējam ir tiesības, jebkurā laikā, pieprasīt un saņemt informāciju par viņa iesniegtajiem un saglabātajiem datiem, tos mainīt, bloķēt un vajadzības gadījumā pieprasīt to dzēšanu. Informācija par pircēja preču grozu tiek uzglabāta sīkdatnēs.
Lai nodrošinātu datu drošību, datu pārraidei tiek izmantota SSL tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt datus trešajām personām neizlasāmā formātā. 
AS Capital garantē, ka pircēju dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai izpildītu pircēja pasūtījumu.